சான்றிதழ்கள்

 • Quality management system certification
  தர மேலாண்மை அமைப்பு சான்றிதழ்
 • Occupational health and safety management system certification
  தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு மேலாண்மை அமைப்பு சான்றிதழ்
 • Environmental Management System Certification
  சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை அமைப்பு சான்றிதழ்
 • Transmission line tower inspection report (500kv)
  டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் டவர் ஆய்வு அறிக்கை (500kv)
 • steel pipe pole inspection report (220kv)
  எஃகு குழாய் கம்ப ஆய்வு அறிக்கை (220kv)
 • Steel pipe bracket inspection report (500kv)
  எஃகு குழாய் அடைப்பு ஆய்வு அறிக்கை (500kv)